مهدی علیه السلام از فرزندان امام زین العابدین علیه السلام است

از جابر بن عبداللّه انصاری روایت کرده است که گفت: جندل بن جناده بن جبیر یهودی، محضر رسول ،« ینابیع المودّه » در کتاب
خدا صلی الله علیه وآله وسلم آمد و گفت: یا محمّد …! شب گذشته حضرت موسی علیه السلام را در خواب دیدم که فرمود: ای
جندل! به دست محمّد، خاتم انبیا، اسلام بیاور و به اوصیایی که بعد از او خواهند بود چنگ بزن. گفتم: اسلام میآورم، و حمد
خدای را که اسلام آوردم و خداوند مرا به وسیله تو هدایت کرد. سپس گفت: یارسول اللّه! از اوصیای خودت به من خبر ده تا به
آنها تمسّک جویم. رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: اوصیای من دوازده نفرند. گفت: ما نیز در کتاب تورات چنین
أوّلهم سیّد الأوصیاء أبو الائمّۀ علی، ثمّ ابناه الحسن والحسین » : یافتهایم. یارسول اللّه! آنها را برایم نام ببرید. حضرت فرمود
فاستمسک بهم ولایغرنّک جهل الجاهلین، فإذا ولد علی بن الحسین زین العابدین یقضی اللّه علیک ویکون آخر زادک من الدنیا
اوّل آنها، سیّد اوصیا و پدر امامان، علی است؛ سپس دو پسر او حسن و حسین اند. به آنها تمسّک جوی و جهالت » .« شربۀ لبن تشربه
جاهلان، تو را فریب ندهد. هنگامی که فرزند حسین، علی، زینت عابدان به دنیا آمد، پایان عمر تو است و آخرین توشه تو از دنیا،
اسامی علی، ،« ایلیا و شبّر و شبیر » جندل گفت: ما در تورات و در کتب انبیا علیهم السلام یافتهایم که .« شیری خواهد بود که مینوشی
إذا انقضت مدّه الحسین فالإمام ابنه علی، ویلقّب » : حسن و حسین علیهم السلام است. نام امامان پس از حسین چیست؟ حضرت فرمود
بزین العابدین، فبعده ابنه محمّد یلقّب بالباقر، فبعده ابنه جعفر یدعی بالصادق، فبعده ابنه موسی یدعی بالکاظم، فبعده ابنه علی یدعی
صفحه ۵۱ از ۲۱۴
بالرضا، فبعده ابنه محمّد یدعی بالتقی والزکی، فبعده ابنه علی یدعی بالنقی والهادی، فبعده ابنه الحسن یدعی بالعسکری، فبعده ابنه
وقتی که …» « محمّد یدعی بالمهدی والقائم و الحجّۀ، فیغیب ثمّ یخرج، فإذا خرج یملأ الأرض قسطاً وعدلًا کما ملئت جوراً وظلماً
مدّت حسین علیه السلام به سر رسید، امام، فرزندش علی خواهد بود که ملقّب به زین العابدین است. بعد از او فرزندش محمّد است
که ملقّب به باقر خواهد بود. بعد از او فرزندش جعفر است، که صادق خوانده میشود. بعد از او فرزندش موسی که کاظم خوانده
میشود. بعد از او فرزندش علی که رضا خوانده میشود. بعد از او فرزندش محمّد، که تقی و زکیّ خوانده میشود. بعد از او
فرزندش علی، که نقی و هادی خوانده میشود. بعد از او فرزندش حسن، که عسکری خوانده میشود. بعد از او فرزندش محمّد
است که به مهدی، قائم و حجّت خوانده میشود. او از دیدهها پنهان میشود و سپس ظاهر میگردد هنگامی که ظهور, کند زمین را
خوشا به حال آنان که در زمان غیبت او » : سپس فرمود … « از عدل و داد پر خواهد نمود همانگونه که پر از ظلم و ستم شده باشد
۱۶۲ ) از این حدیث شریف که حاوی اسامی مبارکه …) « صبر کنند و خوشا به حال کسانی که بر محبّت آنها ثابت و پابرجا مانند
همه معصومین علیهم السلام است، به خوبی ظاهر میشود که مهدی موعود علیه السلام از فرزندان امام زین العابدین علیه السلام
است. البته روایات در این زمینه از طریق شیعه و سنّی فراوان است و منحصر به حدیث یاد شده نیست؛ بلکه مجموع آنها – طبق
( شمارش برخی از پژوهشگران – ۱۸۵ حدیث است.( ۱۶۳
برگرفته از کتاب ظهور حضرت مهدی علیه السلام از دیدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان نوشته: اسدالله هاشمی شهیدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *