معجزات امام زمان نقل ابو علی بغدادی

همچنین در کتاب مزبور مینویسد: خبر داد بما حسین بن علی بن محمد قمی معروف به ابو علی بغدادی و گفت: شخصی معروف به «ابن جاوشیر» در شهر «بخارا» هشت شمش طلا بمن داد و امر نمود که آن را در بغداد بشیخ ابو القاسم حسین بن روح قدس اللَّه روحه تسلیم کنم. پس آن را با خود آوردم. چون به آمویه «۱» رسیدم یکی از آنها را گم کردم و متوجه آن نشدم؛ تا آنکه به بغداد آمده و آنها را بیرون آوردم تا تسلیم کنم. دیدم یکی از آنها کم است. پس شمشی از طلا بهمان وزن خریدم و اضافه بر نه شمش دیگر نمودم و سپس بنزد حسین بن روح رفتم و شمشهای طلا را پیش روی وی نهادم.
حسین بن روح (ره) با دست اشاره بهمان شمشی که خریده بودم نمود و گفت:
این را که خودت خریدهای بردار چه آن شمش را که گم کردی بما رسید و آن همین است! پس آن را بیرون آورد و بمن نشان داد دیدم همان است که در آمویه گم کرده بودم.
برگرفته از کتاب مهدی موعود :جلد سیزدهم از کتاب بحار الانوار نوشته آقای محمد باقر بن محمد تقی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *