غرض عامه از وضع احادیث قیام حضرت مهدی با شمشیر

ایشان را دراینباره اغراضی است:
۱- صرف مخالفت با احادیث ائمه چه در این باب و چه در ابواب دیگر یکی از غرضهای مهم ایشان است. همواره از حسد و عنادی که با ائمه (ع) داشتند میکوشیدند تا هر که خبری که از ایشان بشنود یکی بر خلافش وضع کنند یا در او تحریف و تغییری دهند و یا حدیث دیگر مانند او نسبت به ائمه (ع) دهند و در این کار ایشان را سه نظر بود:
یکی: محض مخالفت و تشفی کینه باطنی بدین وسیله.
______________________________
(۱)- فتح ۲۹٫
(۲)- خصال ۲/ ۷۹۴ باب اربعمائه ح ۴۸٫
(۳)- غیبت نعمانی ۲۰۰٫
(۴)- بحار ۵۲/ ۳۶۳ ح ۱۳۳٫
مهدی منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف، ص: ۳۰۱
دوم: موهون ساختن ایشان را در انظار که برخلاف گفته پیغمبر (ص) یا گفته خودشان گفتهاند و یا مختلف حدیث کردهاند.
سوم: رم دادن و متفرق ساختن شیعیان از اطراف ایشان به این جهت که ایشان احادیثشان مختلف است. پس به همین علت بعضی بددل میشوند و بعضی تشکیک بر ایشان وارد میشود.
۲- اینکه چون برخلاف ایشان حدیث وضع کنند ایشان را مانند دیگران راوی و ناقل حدیث معرفی میکنند و بدین وسیله از مقام امامت و بزرگی ایشان میکاهند.
۳- اینکه بعضی از ایشان که خود را ائمه مردم میدانستند ناچارند در مقابل گفتههای ائمه (ع) گفتههائی داشته باشند تا امامت خود را ثابت کنند، زیراکه اگر موافق ایشان باشد در همه جهت فضیلتی برای ایشان نمیماند.
۴- اینکه چون خود را در مقابل ایشان امام میگمارند، بغض و حسدشان بیشتر وادار میکند ایشان را بر مخالف، چنانکه از یکی از ائمه ایشان پرسیدند: در حال سجده چشم را باید باز کرد یا برهم گذاشت؟ گفت: نمیدانم جعفر بن محمد چه گفته، شما یک چشم باز و یکی را برهم گذارید از باب احتیاط، تا مخالفت او به عمل آمده باشد.
۵- درخصوص مقام، چون میدانستند که مهدی (ع) از اهل بیت (ع) است و میدیدند که ائمه (ع) به حضرت مهدی مباهات میکنند و مردم را به شمشیر او مژده میدهند و وعده میدهند و تسلیت میدهند که او انتقام ما و شما را خواهد کشید از این مسلمین منافقین و این اخبار از ایشان نشر میشد مجبور میشدند که در مقابل احادیث وضع کنند برخلاف که هم ایشان را تکذیب کنند و هم شنوندگان را تشکیک کنند.
۶- چون آن اخبار از ائمه (ع) نشر میشد، بسا سبب میشود که مردم بیشتر به طرف ائمه (ع) روند، زیراکه قیام مهدی را بهطور حتم نمیدانستند چه وقت خواهد بود در هر زمان احتمال میدادند که در همان وقت باشد و چون مهدی از اهل بیت است و دولت بالاخره به ایشان بر خواهد گشت، پس بسا میشد که این موجب رغبت بسیاری
______________________________
(۱)- فرائد الاصول ۱/ ۳۰۴٫
مهدی منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف، ص: ۳۰۲
به سوی ایشان میشد تا از دولت ایشان استفاده کنند یا از شمشیر ایشان ایمن باشند.
لهذا این اخبار را وضع میکردند که مهدی مهربان است و نظر او به همه یکسان است و او به قدر یک حجامت هم خون نخواهد ریخت، بدین وسیله دلگرمی به مردم میدادند و ایشان را به مذهب و اعمال خود مغرور میکردند.
۷- چون وضعکنندگان بهطور تحقیق نمیدانستند وقت قیام مهدی را این اخبار را وضع میکردند که اگر احتمالا در آن اوان قیام کند طرفدار بسیار داشته باشند که مهدی را از ایشان دفع کنند.
۸- چون قائم (ع) از اهل بیت بود برحسب عنادی که با اهل بیت داشتند این اخبار را وضع کردند که در هر وقت که او قیام کند چه در زمان خودشان و چه بعد مخالف بسیار داشته باشد، اگر بخواهد دست به شمشیر برد بر وی اعتراض کنند و بگویند تو مهدی نیستی، مهدی خونریزی نمیکند، چنانکه در اخبار وارد شده که قریش و غیر قریش خواهند گفت: این محمدی نیست این علوی نیست این فاطمی نیست و اگر بود این همه مردم را نمیکشت، اگر بود رحم در دل او بود! پس از جهت اینکه برای حضرت مهدی دشمن و مخالف بسیار کنند این اخبار را وضع کردند، ملاحظه کنید که مخالفین تا کجا پیشبینی کرده و تا چه اندازه غرضرانی کردهاند.
برگرفته از کتاب مهدی منتظر نوشته: محمد جواد حیدری خراسانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *