عرصه های پژوهش در مورد امام عصر

۱ – ولایت (مفهوم، مبنا و اقسام و…) و امامت (اهمیت، دلایل عقلی و نقلی، مبانی، ویژگیها، شئون راه انتخاب، شبهات و…) به عنوان یکی از مهم ترین مبانی اعتقادی در مقوله مهدویّت.
۲ – اصالت مهدویّت و انتظار. (ادیان و مهدویّت).
۳ – مهدویّت از نگاه آیات و روایات.
۴ – بررسی تفاوت دیدگاه اهل تشیّع و تسنّن در مقوله مهدویّت (مهدی نوعی یا شخصی و اثبات دیدگاه تشیّع).
۵ – ویژگی ها و امتیازات امام مهدی علیه السلام نسبت به سایر معصومین علیهم السلام.
۶ – علّت و حکمت غیبت امام مهدی و فلسفه وجود دوران انتظار.
۷ – آثار و فواید وجودی حکومت در عصر غیبت (بررسی دیدگاه های فلسفی، عرفانی و روایی و فعالیّت ها و نوع رابطه و برکات و عنایات حضرت.
۸ – امکان رؤیت حضرت (آیا بر درخواست رؤیت حضرت مستندی هست).
۹ – وظایف و مسئولیت های شیعیان منتظر در عصر انتظار یا دوران غیبت.
۱۰ – انتظار (مفهوم، ریشه ها، آثار، آداب).
۱۱ – زمینه ها، علایم و شرایط حضور.
۱۲ – آینده جهان و فرجام انسان.
۱۳ – آداب توسّل، زیارت و ارتباط معنوی با حضرت.
۱۴ – مهدویّت و مسائل کلامی نوظهور (قرائت های مختلف از دین، سکولاریسم، پلورالیسم، انتظار از دین، مدرنیته).
ب) تاریخی (تحلیلی، نقلی)
۱ – شخصیت حضرت (ولایت، امامت، غیبت صغری، غیبت کبری .
۲ – بررسی اقدام منتظر (قبل و بعد از ظهور منتظَر از منظر تاریخ و قرآن به همراه درس ها و عبرتها: (یهود در انتظار موسی و پیامبر اسلام).
۳ – بررسی مقوله انتظار و مهدویّت از نگاه فلسفه تاریخ.
۴ – بررسی اماکن و مقام های زیارتی منتسب به مهدی منتظَر در ایران و سایر جاهای دیگر.
۵ – کرامات حضرت مهدی علیه السلام در عصر انتظار و یا در دوران گذشته.
ج) روان شناختی، تربیتی و اخلاقی اعتقاد به مهدی علیه السلام
۱ – بررسی آثار روان شناختی، تربیتی و اخلاقی اعتقاد به امام زنده (با آن اوصاف و شئون مخصوص) که بر رفتار انسان ها و جوامع نظارت دارد و نجوا و ارتباط قلبی، توسّل، استغاثه و معاشقه به آن حضرت در همه جا ممکن است.
۲ – مبانی تربیتی و اخلاقی در حکومت حضرت مهدی علیه السلام.
۳ – نقش انتظار در روان، تربیت و انسان منتظِر.
۴ – بررسی نقش و وظایف نهادهای تربیتی (خانواده، مدرسه، دانشگاه) درباره حضرت و انتظار ایشان.
۵ – سیمای منتظران و ترسیم الگوی انسان منتظر.
۶ – ویژگی ها و صفات یاران امام مهدی علیه السلام و راه رسیدن به آنها.
۷ – آسیب شناسی روان شناختی، تربیتی و اخلاقی مهدویّت و نیز انتظار مهدی موعود بر اساس دیدگاه های نادرست.
۸ – آسیب شناسی تربیت دینی در عصر غیبت.
۹ – بررسی روش های مناسب جهت ایجاد انس و علاقه در کودکان، نوجوانان و جوانان نسبت به ساحت مقدس حضرت.
۱۰ – تبیین معنا و مفهوم درست و صحیح از انتظار (مبنی بر امید، تلاش، اهل عمل بودن و…)
د) سیاسی، اجتماعی
الف) طرح مباحثی در مورد غیبت همچون سیره حضرت در عصر غیبت:
۱ – مسئولیت های امام، شیعیان و مسئولین جهان در تحقق حکومت عدل جهانی امام مهدی علیه السلام.
۲ – نقش حضرت در حراست از شیعیان (نامه به شیخ مفید، شیعیان بحرین، حمایت از انقلاب اسلامی ایران).
۳ – حکومت حضرت، احتیاج به چه زمینه ها و یاران و تشکیلات و مراحلی دارد که باید در عصر انتظار و یا به عبارتی دیگر در دوران غیبت فراهم شود؟ این نیازها چگونه و به وسیله چه کسانی باید فراهم شود؟
۴ – وضعیت شیعه در عصر انتظار.
۵ – ولایت فقیه، زمینه ساز حکومت جهانی مهدی.
۶ – بررسی نقش و وظایف نهادهای اجتماعی و حکومتی پیرامون مقوله انتظار و مهدویت.
۷ – نقش انتظار در اندیشه سیاسی شیعه پس از غیبت و به حرکت وا داشتن و رهایی ملت مسلمان از یوغ ستمگران.
۸ – ابعاد و شیوه های مبارزاتی دشمنان در رابطه با مقوله مهدویت و انتظار ایشان در عصر معاصر.
۹ – حکم قیام و انقلاب پیش از ظهور.
۱۰ – روش های مبارزاتی شیعیان در جوامع.
۱۱ – رسالت انقلاب اسلامی ایران در فراهم ساختن زمینه های ظهور.
۱۲ – نقش ایرانیان، مصری ها، لبنانی ها و عراقی ها در ظهور حضرت (از منظر روایات).
۱۳ – ترسیم حقیقت جامعه منتظر و مؤلّفه های آن و تبیین شرایط رشد و گسترش آن.
۱۴ – نقش جوانان و بانوان در ظهور حضرت از منظر روایات.
۱۵ – نوع رابطه تشکیلاتی در عصر غیبت.
۱۶ – موانع قیام حضرت در عصر غیبت.
۱۷ – شناسایی زمینه های ظهور حضرت در جهان معاصر.
۱۸ – بررسی ویژگی های حکومت مهدوی و صفات کارگزاران او جهت الگو دهی به کارگزاران حکومت های دینی در عصر غیبت.
۱۹ – حکومت حضرت، الگوی حکومت های دینی در عصر غیبت.
۲۰ – ارتباط عاشورا و انتظار امام حسین و امام مهدی علیهما السلام.
۲۱ – دشواری های حفظ دین از منظر روایات و آسیب شناسی آن در عصر غیبت.
۲۲ – روش های تبلیغ فرهنگ مهدویّت و انتظار در جامعه و جهان معاصر.
۲۳ – معرفی، نقد و بررسی عملکرد گروه ها و اشخاص فعال در رابطه با حضرت مهدی علیه السلام (انجمن حجّتیه و…).
ب) عصر ظهور:
مباحثی مربوط به دوران ظهور حضرت است که طرح آنها به عنوان راهکار، پیشنهاد می شود:
۱ – حکومت جهانی حضرت (ضرورت، امکان، شکل، ساختار، مبانی، ویژگی ها و…).
۲ – ترسیمی روشن از حکومت جهانی حضرت.
۳ – نقش دین و قوانین الهی در حکومت جهانی مهدوی.
۴ – علل و عوامل پیروزی حضرت و فروپاشی قدرت های استکباری در هنگام قیام امام مهدی علیه السلام.
۵ – جایگاه حکومت حضرت در دهکده جهانی، نظام نوین، و دنیای ارتباطات.
۶ – توسعه و مشارکت سیاسی، تمرکز قوّا، قدرت، جامعه مدنی، خشونت و مدارا و… در نظام سیاسی مهدوی.
۷ – شاخصه ها و صفات مدیران و کارگزاران در حکومت حضرت.
۸ – تفاوت مدینه فاضله اسلامی با دیگر مدینه های فاضله.
۹ – نوع رابطه تشکیلاتی و ولایی عصر ظهور.
۱۰ – مسیح و مهدی علیهما السلام.
۱۱ – مهدی علیه السلام و یهود.
۱۲ – بررسی علل و عوامل مخالفت و روی گردانی برخی از کسانی که خود را منتظر حضرت مهدی علیه السلام معرفی می نمودند در هنگام ظهور.
۱۳ – سیره حضرت در عصر ظهور (تربیتی، فکری، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مدیریتی، حقوقی، قضایی و جزایی).
ه) اقتصادی
۱ – مؤلفه های اقتصادی در عصر ظهور.
۲ – نظام اقتصادی حکومت امام زمان علیه السلام الگوی حکومت دینی در عصر انتظار.
۳ – توزیع ثروت و فقر زدایی در عصر ظهور: الگوی حکومت دینی در عصر غیبت و دوران انتظار حضرت.
۴ – رشد تکنولوژی، صنعت و فن آوری در عصر ظهور.
۵ – الگوی مصرف در عصر ظهور.
۶ – توسعه اقتصادی در عصر ظهور.
۷ – منابع مالی حکومت مهدوی.
ر) ادبی – هنری
۱ – تعریف، نقش، جایگاه و ویژگی های رسالت هنر و هنرمند در عصر انتظار و ظهور.
۲ – تدوین زندگی نامه منتظران واقعی و حکایات انتظار و تشرّفات حقیقی در عصر غیبت.
۳ – تدوین فیلم نامه ها و نمایشنامه ها در مقوله مهدویّت (حقیقت و آثار انتظار، زندگی برخی تشرّفات حقیقی.
۴ – سرودن اشعاری حکمت آمیز درباره حضرت و نیز انتظار راستین ایشان.
۵ – نقاشی و طراحی در مقوله مهدویّت (انتظار و قیام و انقلاب اسلامی ایران زمینه ساز انقلاب جهانی حضرت، پیوند بعثت، غدیر و کربلا با انتظار و….).
۶ – بررسی عناصر داستانی با محوریّت انتظار، نقد و بررسی داستانهایی که درباره آن حضرت نوشته شده است.
۷ – تهیه داستان ها و اشعار مناسب (بر اساس معیارهای داستان نویسی، روان شناختی و تربیتی در مقوله مهدویت و انتظار موعود برای گروه های سنی کودک، نوجوان وجوان.
۸ – روش های گسترش و تبلیغ و تبیین فرهنگ مهدویت و انتظار با بهره گیری از ادبیات و هنر.
۹ – انتظار منجی موعود در ادبیات و هنر جهانی.
۱۰ – امام مهدی و انتظار حضرت در آثار شاعران و ادیبان شیعی وسنّی.
ز) سؤالات و شبهات
ریشه یابی، طبقه بندی و پاسخ گویی به سؤالات و شبهات قدیم و جدید در مقوله مهدویّت و انتظار؛ (آیات و روایات تولّد امام زمان، ظهور ایشان، وجود عصر غیبت، امتحان شدن مردم در دوران انتظار، مشکل بودن دینداری در عصر انتظار آیا دوران غیبت حضرت مهدی علیه السلام سند دارد؟ آیا مهدی منتظر نوعی است یا شخصی؟ نقش امام غایب در عصر انتظار چیست و اساساً آیا وجود امام غایب در عصر غیبت به مردم فایده ای می رساند؟
ح) فرقه های انحرافی
معرفی، نقد و بررسی نظر آنها در مورد مهدی منتظَر و عصر غیبت.
ط) احادیث، ادعیه، زیارات
۱ – بررسی احادیث مهدویّت.
۲ – بررسی شرح و تفسیر دعاها و زیارات ائمّه علیهم السلام در مورد آن حضرت و انتظار ایشان.
۳ – گردآوری، شرح و تفسیر آثار امام مهدی از یاران، ادعیه، توقیعات و سخنان.
ی) منابع
۱ – تصحیح و گردآوری مناسب منابع روایی.
۲ – باب بندی و تدوین جدیدی از روایات مربوط به انتظار مهدویت براساس یک سیر منطقی با نیازهای روز.
۳ – تدوین و تحلیل موضوعی روایات.
ک) کتاب شناسی
۱ – فهرست نویسی کتب مهدویّت و انتظار (همه کتاب ها به همه زبان ها).
۲ – کتاب شناسی تفصیلی مهدویّت.
۳ – کتاب شناسی موضوعی مهدویّت.

مهدویّت؛ وعده الهی و ادامه راه کربلا و نگاه سرخ حسین علیه السلام است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *