شرح دعای ندبه – شرح جهیزیه فاطمه

پس از آن فرمود: یا علی زره را در معرض بیع درآور. عثمان آن را به چهار صد و هشتاد درهم خرید و بهای آن را به علی پرداخت و زره را نیز خدمت علی (ع) هدیه داد و گفت: زره به کار تو بهتر میآید و دراهم نیز مال تو باشد؛ علی (ع) دراهم را خدمت پیغمبر (ص) آورد پیغمبر دست برده قبضهای از آن را برداشت و به دست بلال داد که غالیه و بوی خوش بخرد و بقیه را به ابیبکر داد که با بعضی از اصحاب جهیزیه برای فاطمه تهیه نمایند، ابوبکر با بعضی به بازار شدند.۱- پیراهنی به هفت درهم ۲- مقنعهای به چهار درهم ۳- قطیفهای سیاه فام، که برای پوشش تمام بدن کافی نبود ۴- تختی که کف آن از رشتههای نخل بود ۵- دو فراش که یکی از لیف خرما و دیگری از پشم آکنده بود ۶- چهار بالش از پوست دباغی شده، که دو بالش از آن از لیف خرما و دو بالش دیگر از پشم آکنده بود ۷- پردهای از پشم ۸- حصیری هجری ۹- آسیای دستی ۱۰- کاسهای از مس ۱۱- کاسهی چوبین برای شیر ۱۲- مشربهای از پوست ۱۳- دو سبو ۱۴- غربال کوچکی، برای آرد بیختن ۱۵- دو بازوبند از نقره ۱۶- ظرفی از خزف سبز ابتیاع نمودند، و این اثایه را خدمت پیغمبر (ص) آوردند، پیغمبر (ص) نظری بر آن اثاثیه نمود، و اشگ چشمانش را گرفت، و سر به طرف آسمان [ صفحه ۱۱۵] بالا نمود، و گفت: اللهم بارک لقوم جل آنیتهم الخزفترجمه: خدایا مبارک گردان این عیش را برای قومی که بیشتر ظروفشان سفال است.
برگرفته از کتاب وظائف الشیعه شرح دعای ندبه نوشته: عباس محمود العقاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *