شرح دعای ندبه – حدیث منزله

اشاره
دلیل پنجم از ادلهی ولایت علی (ع) حدیث منزله است که در کتب سنی و شیعی به طرق خاصه و عامه به حد تواتر از پیغمبر (ص) رسیده، و در کتب اخبار باب علیحده برای آن میباشد و قریب به پنجاه طریق، در مقامات مختلفه، این خبر نقل شده است.یکی از آن مقامات، غزوهی تبوکست، که چون پیغمبر (ص) مهیای سفر شد، منافین با هم توطئه نمودند که: پیغمبر (ص) در این جنگ فاتح نخواهد شد، و چون تبوک دور از مدینه، و پادشاه روم هم پشتیبان طرفست، البته پیغمبر کشته خواهد شد، و ابوعامر راهب پدر حنظله که در جاهلیت پلاس میپوشید، و از جملهی مرتاضین به شمار میرفت، و پیش خود گمان میبرد که: من میروم و پادشاه روم را به جنگ پیغمبر (ص) تحریک میکنم، و پس از آنکه پیغمبر کشته شد، من با لشگر روم وارد مدینه میشوم، و شما تهیهی کار را محکم نمائید، از این جهت دوازده نفر از اولاد عمرو بن عوف از منافقین، مسجد ضرار را در قبیلهی بنی سالم بناء نمودند، که وقتی ابوعامر آید، او را در آن مسجد ببرند، و متابعت او نمایند؛ پس از پیغمبر (ص) اجازهی بنای مسجد را خواستند، و قسم دروغ یاد کردند که: قصد ما خالص است، و برای [ صفحه ۱۰۳] رضای خدا این مسجد را بناء میکنیم، و از پیغمبر (ص) خواهش کرند که: در مسجد ایشان نماز بخواند: و خداوند از آن نهی فرموده و در این باب این آیات را فرستاد (سورهی ۹ توبه، آیهی ۱۰۸):والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المومنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل و لیحلفن ان اردنا الا الحسنی و الله یشهد انهم لکاذبون ۱۰۹ لاتقم فیه ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه، فیه رجال یحبون ان یتطهروا و الله یحب المطهرین ۱۱۰ افمن اسس بنیانه علی تقوی من الله و رضوان خیر ام من اسس بنیانه علی شفا جرف هار فانهار به فی نار جهنم و الله لایهدی القوم الظالمین.ترجمه، آن منافقین که اهل عذاب میباشند: مسجدی بناء نهادند برای چهار مطلب:۱- ضرر به اسلام و مسلمین و دستگاه اسلام وارد آورند.۲- به کفر اصلی خود برگردند، و مسلمین را نیز از اسلام برگردانند.۳- بین مسلمین تفریق و اختلاف ایجاد نمایند.۴- از پیش انتظار دارند که آن کسانی که با خدا و رسول جنگ میکنند غالب آیند، و اطراف ابوعامر را بگیرند و قسم یاد میکنند که هیچ قصدی در بناء این مسجد نداریم غیر از ثواب اخروی را، و خدا [ صفحه ۱۰۴] گواهست که: ایشان دروغگویانند، ای پیغمبر هیچ وقت اقامهی نماز در این مسجد مکن، آن مسجدی که در اول روزی که به مدینه آمدید و بنا نهادید، که تاسیس آن بر روی تقوی و دیانتست؛ سزاوارتر است که در آن اقامهی نماز کنی، در آن مسجد مردمانی مومن سکونت دارند؛ که دوست میدارند که پاک باشند؛ و خدا دوست میدارد پاکان را، آیا کسانی که تاسیس نمودهاند بنیان مسجد خود را بر پرهیزگاری و ترس از خدا بهترند: یا کسانی که تاسیس نمودهاند بنیان مسجد خود را بر لب وادی جهنم تا فرود آیند در آتش جهنم؟ و خدا قوم ستمکاران را هدایت نمیکند.و چون این آیات در مذمت آن نازل شد، وخدا پیغمبر (ص) را از اقامهی نماز در آن نهی فرمود، لذا پیغمبر (ص) دعوت ایشان را اجابت ننمود، و فرمود: بر جناح سفرم.
برگرفته از کتاب وظائف الشیعه شرح دعای ندبه نوشته: عباس محمود العقاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *