شرح دعای ندبه – امام زمان انتقام از خون حسین می کشد

اصل – این المنصور علی من اعتدی علیه و افتری [ صفحه ۲۵۲] این المضطر الذی یجاب اذا دعا، این صدر الخلائق ذو البر و التقوی، این ابن النبی المصطفی، و ابن علی المرتضی، و ابن خدیجه الغراء و ابن فاطمه الکبری.اعراب – من موصول و مجرور والجمله صله و المجرور عائد و افتری عطف علیها و العائد محذوف و المضطر اسم مفعول من باب الافتعال و التا تبدن بالطا. لمکان الضاد و الذی صفه له و یجاب صله و العاید مستتر و اذا ظرف لهترجمه – کجا است آن امامی که یاری شدهی از جانب خدا است بر هر که بر او دست تعدی گشاید. و نسبت دروغی به او دهد. کجا است آن امامی که در حال بیکسی چون خدا را بخواند اجابت میشود، کجا است آن امامی که رئیس بر مردمان و صاحب احسان و پرهیزکاری است کجا است فرزند محمد برگزیده و فرزند علی پسندیده و فرزند خدیجهی روشندل و فرزند فاطمه (ع) بزرگتر همه زنان.شرح – منصور نامی از نامهای امام زمان (ع) است در نجمالثاقب فرماید در ذخیره و تذکره مذکور است که منصور اسم آن حضرت است در کتاب دید براهمه که به اعتقاد ایشان از کتب آسمانی است.و در تفسیر فرات بن ابراهیم کوفی از حضرت باقر (ع) روایت کند که در تفسیر آیه و من قتل مظلوما مراد از مقتول [ صفحه ۲۵۳] حسین (ع) و مراد از منصور امام زمان (ع) است و خداوند او را منصور نامیده است و در زیارت عاشورا هم آن حضرت را منصور خوانده است.و وجه آنکه نام او منصور است. برای آن است که در خون خواهی و انتقام از کسانی که ظلم بر آباء و اجداد او نمودهاند و افترائی زدهاند خداوند او را یاری میکند.و قوله این المضطر الخ اشاره است به آیه ۶۳ سوره ۲۷ نمل ام من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض یعنی آیا کیست غیر از خدا که اجابت کند بیچارهی بیکس را در زمانی که بخواند خدا را، و برطرف کند سختی و بدحالی را از او و بگرداند شما را خلفای روی زمین، و تاویل این جمله آن است که امام زمان (ع) در زمانی که ظهور میکند بیکس و بییاور است و خداوند او را اجابت میکند و یاوران او را جمع مینماید و او را بر تمام روی زمین تسلط میدهد.در خبر است که حضرت باقر (ع) فرمود گویا میبینم که قائم ما ع به حجرالاسود تکیه داده و طلب میکند حق خود را و میگوید هر که محاجه دربارهی خدا دارد من اولی و سزاوارم به خدا، یا محاجه داد دربارهی آدم یا دربارهی نوح (ع)، یا ابراهیم (ع) و موسی (ع) و عیسی (ع) و پیغمبر خاتم (ص) و کتاب خدا، من به همه اولی و سزاوارم پس به مقام ابراهیم (ع) آید و دو رکعت نماز بگزارد، پس حق خود را [ صفحه ۲۵۴] طلب کند و یاوران خود را دعوت نماید و قسم به خدا مراد از مضطر در آیهی شریفه همان امام زمان است. پس اول کسی که با او بیعت کند جبرئیل امین است بعد از آن سیصد و سیزده نفر حاضر شوند حتی آنکه هر کدام از ایشان در فراش و شهر خود باشد ناگهان خدمت آن حضرت حاضر شوند، و به طرف مدینه کوچ دهند پس جیش سفیانی به جنگ او آیند. چون به زمین بیداء رسند زمین قدمهای ایشان را بگیرد و به زمین فرو روند.قوله؛ این صدرالخلایق الخ. اشاره است به آنکه امام زمان (ع) بر تمام روی زمین غالب آید. و به عدل و احسان با مردم رفتار فرمایددر بحار از حضرت رضا (ع) رسیده که رسول خدا (ص) فرمود چون به معراج رفتم، خطاب شد که ای پیغمبر (ص) منم خدای تو، پس عبادت خود را مختص من قرار ده، و توکل به من داشته باش، تو حجت من باشی بر خلق من. بهشت را آفریدم برای تو. و پیروان تو، و جهنم را آفریدم برای دشمنان تو.و قرار دادم کرامت را برای اوصیاء تو، و ثواب را برای شیعیان ایشان. عرض کردم که اوصیاء من کیانند، نداء رسید به ساق عرش نظر کن. چون نظر کردم دوازده نور هر یک در سطر سبزی دیدم. اول ایشان علی بن ابیطالب (ع) و آخر ایشان مهدی امت من. نداء رسید که این انوار اولیاء و احباء و حجتهای منند بر مردم بعد از تو، و اوصیاء و خلفاء بعد از تو میباشند. قسم به عزت و جلال من که [ صفحه ۲۵۵] به این انوار پاک دین حق را غلبه و برتری بر تمام ادیان میدهم.و لاطهرن الارض بآخرهم من اعدائی. و لا ملکنه مشارق الارض و مغاربها. و لاسخرن له الریاح. و لاذللن له السحاب الصعاب. و لارقینه فی الاسباب و لانصرنه بجهدی و لامدنه بملائکتی. حتی یعلن دعوتی و یجمع الخلق علی توحیدی. ثم لادیمن ملکه و لاداولن الایام بین اولیائی الی یوم القیمه.یعنی و خواهم پاک نمود زمین را از دشمنان به واسطهی آخرین اوصیاء و او را مالک مشارق و مغارب زمین گردانم. و بادها را به فرمان او کنم و ابرهای سخت را رام او نمایم، و او را بر وسیلههای پیشروی تسلط دهم، و به لشگر خود او را یاری کنم، و به فرشتگان امداد او نمایم؛ تا امر دعوت را ظاهر نماید؛ و خلق را بر توحید گردآورد؛ پس ملک او را تا قیامت ادامه دهم.
برگرفته از کتاب وظائف الشیعه شرح دعای ندبه نوشته: عباس محمود العقاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *