سیمای کوفه در آستانه ظهور

سیمای کوفه در آستانه ظهور
نکات فراوانی پیرامون سیمای کوفه و جهان در آستانهِ ظهور آن امام نور بیان گردید، و اینک شماری از احادیث ناگفته را به صورت فشرده و در حدّ اشاره تقدیم خوانندگان گرامی می نماییم، به این امید که بر شور و شعف و شوق انتظارشان افزوده گردد:
۱ – امام صادق (ع) فرمود:
لایخرُجُ القائمُ فی اقل مِنَ الفئهِ، و لاتکوُنُ الفئه اقلُّ من عشرهِ آلافٍ؛ [۱].
قائم (ع) با کمتر از یک «فئه» خروج نمی کند و شمار یک فئه کمتر از ده هزار نفر نمی شود.
۲ – و در حدیث دیگری فرمود:
اِن اصحابَ الطالوتِ ابتلوا بالنهر… و ان اَصحابَ القائِمِ (ع) یبتَلوُنَ بمثِلِ ذلِکَ؛ [۲].
اصحاب طالوت به وسیلهِ رودخانه ای آزمایش شدند… اصحاب قائم (ع) نیز چنین آزمونی را در پیش دارند.
۳ – رسول اکرم (ص) در این رابطه فرمود:
ان المهدی من ولدی یفعلُ مثل ما فعل موسی، عند خروجِهِ مِن مکه الی الکوفَهِ؛ [۳].
مهدی از فرزندان من، به هنگام عزیمت از مکه به سوی کوفه، همان کاری را انجام می دهد که حضرت موسی (ع) انجام داد.
۴ – امام باقر (ع) می فرماید:
هنگامی که قائم (ع) در مکه قیام می کند و به سوی کوفه عزیمت می کند، منادی اش ندا می دهد:
اَلا لا یحمِل احدٌ منکم طعاماً و لا شراباً؛ [۴].
هرگز احدی از شما خوردنی و یا نوشیدنی با خود بر ندارد.
همان سنگ حضرت موسی (ع) را که بار یک شتر است، با خود برمی دارند، در هر منزلی که فرود می آیند چشمه ای از آن جریان پیدا می کند، هر کس گرسنه باشد سیر می شود و هر کس تشنه باشد سیراب می گردد. و این تنها زاد و توشهِ آنهاست تا هنگامی که در پشت کوفه فرود آیند.
۵ – آنگاه محل فرود و کیفیت فرود آن حضرت را در حدیث دیگری چنین می فرماید.
انهُ نازلٌ فی قبابٍ من نورٍ، حین ینزلُ بظهرِ الکوفَهِ عَلَی الفارُوقِ؛ [۵].
او در هنگامهِ ظهور، در خیمه هایی از نور در ظهر کوفه در «فاروق» فرود می آید. [۶].
۶ – و در حدیث دیگری تعداد آن خیمه ها را هفت تعبیر کرده می فرماید:
ینزلُ فی سبعِ قبابٍ من نورٍ، لا یعلمُ فی ایها هُوَ، حین ینزلُ فی ظهرِ الکوفهِ، فهذا حینَ ینزلُ؛ [۷].
او در هفت خیمه از نور در پشت کوفه فرود می آید، معلوم نمی شود که او در کدامین خیمه است، این به هنگام فرود آمدن می باشد.

۷ – و در حدیث دیگری می فرماید:
کأنّی بقائِمِ اهل بیتی قَد علا نجفکم، فاذا علا فوقَ نجفکم نَشَرَ رایهَ رسوُلِ اللهِ (ص) فَاذا نَشَرَها انحطت علیهِ ملائکهُ بدرٍ؛ [۸].
گویی قائم اهلبیت خود را با چشم خود می بینم که بر فراز نجف شما بر آمده است. چون بر فراز نجف برآید پرچم پیامبر اکرم (ص) را باز می گشاید. هنگامی که آن را بگشاید فرشته های بدر بر او فرود آیند.
۸ – امام صادق (ع) در این رابطه می فرماید:
کانّی بالقائِمِ علی ظهرِ النجفِ، لَبِسَ درعَ رسولِ اللهِ (ص)… ثم ینشرُ رایهَ رَسوُلِ اللهِ (ص) وَ هِی المغلبهِ… لا یهوی بها اِلی شَیءٍ الاّ اهکلتهُ… و اذا نشَرَها اضاءَ لها ما بینَ المشرِقِ و المغرِبِ؛ [۹].
گویی قائم (ع) را با چشم خود می بینم که در پشت کوفه، زره رسول خدا را پوشیده… پرچم رسول خدا را باز می گشاید، و آن پرچم همیشه پیروز است… با آن پرچم به سوی چیزی عزیمت نمی کند جز این که آن را شکست می دهد… هنگامی که آن را به اهتزاز در آورد مشرق و مغرب با نور آن روشن می شود.
در این حدیث که بسیار طولانی است و فقط فرازهایی از آن را آوردیم، به روشنی بیان شده که آن امام نور وسیلهِ غلبه بر همهِ ابزار و ادوات جنگی را دارد، او هرگز از وسایل کشتار جمعی استفاده نمی کند، ولی همهِ وسایل کشتار جمعی را از کار می اندازد.
۹ – امام باقر (ع) در این رابطه می فرماید:
کانّی بالقائِمِ (ع) علی نَجف الکوفهِ، قد سار الیها من مکهَ فی خمسهِ الافٍ منَ الملائکهِ، جبرئیلُ عن یمینهِ و میکائیلُ عَن شمالِهِ، و المو منونَ بین یدیهِ، و هو یفرقُ الجنودَ فی البلادِ؛ [۱۰].
گویی قائم (ع) را با چشم خود در پشت کوفه می بینم که با پنج هزار فرشته از مکه به آن جا عزیمت نموده، جبرئیل از سوی راست و میکائیل در سمت چپ او و مو منان در پیشاپیش او قرار دارند و او سپاهیان اش را به کشورها گسیل می دارد.
از این حدیث شریف نیز استفاده می شود که کوفه پایتخت حکومتی، مقرّ فرماندهی و ستاد نظامی آن حضرت است که با آن شکوه بی نظیر در طول قرون واعصار، از مکهِ مکرمه به سوی کوفه تشریف فرما شده، سپاهیان اش را از آنجا به همهِ اقطار و اکناف جهان گسیل می دارد.
۱۰ – امام صادق (ع) صحنهِ دیگری را این گونه ترسیم می فرماید:
کأنّی انظُرُ الی القائم (ع) علی منبرِ الکوفهِ و حولهُ اصحابُهُ ثلاثمِاَئهٍ و ثلاثهَ عَشَرَ رجلاً عدهَ اهلِ بدرٍ، و هم اصحابُ الا لویهِ و هم حکامُ اللهِ فی ارضِهِ عَلی خلقِهِ؛ [۱۱].
گویی قائم (ع) را با چشم خود می بینم که بر فراز منبر کوفه قرار دارد، و تعداد سیصد و سیزده تن یاران اش – به تعداد اصحاب بدر – در پیرامون او حلقه زده اند، که آن ها پرچم داران و زمامداران روی زمین هستند، از سوی پرودگار برای بندگان.
این حدیث شریف صریح است در این که سیصد و سیزده تن یاران خاص حضرت، فرماندهان کشوری و لشکری هستند و اصحاب حضرت به این ها اختصاص ندارد، چنان که در حدیث اول همین بخش از امام صادق (ع) نقل کردیم که حداقل اصحاب به هنگام عزیمت از مکهِ معظمه ده هزار نفر می باشند.
۱۱ – امام عسکری (ع) در ضمن حدیثی در این رابطه می فرماید:
ثُم یخرُجُ فکأنّی انظُرُ اِلَی الا علامِ البیضِ تخفقُ فوقَ راسِهِ بِنجفِ الکوفهِ؛ [۱۲].
سپس ظاهر می شود، گویی با چشم خود می بینم پرچم های سفیدی را که در نجف کوفه بالای سرش در حال اهتزاز می باشد.
۱۲ – امام باقر (ع) صحنهِ دیگری را این گونه ترسیم می فرماید:
اِذا ظَهَرَ القائِمُ و دَخَلَ الکوفَهَ بَعَثَ اللهُ تعالی من ظهرِ الکوفهِ سبعینَ الفَ صدیقٍ، فیکونونَ فی اصحابِهِ و انصارِهِ؛ [۱۳].
هنگامی که قائم (ع) ظهور کند و داخل کوفه شود، خداوند متعال تعداد هفتاد هزار نفر صدیق از پشت کوفه برای او برانگیخته می کند تا در میان یاران و یاوران آن حضرت قرار بگیرند.
این حدیث از احادیث رجعت می باشد و این هفتاد هزار نفر از افراد با ایمانی هستند که در وادی السلام و یا پیرامون حرم مولای متقیان آرمیده اند و به هنگام ظهور حضرت بقیه الله – ارواحنا فداه – رجعت می کنند.
۱۳ – و در حدیث دیگری احتشام و شکوه بی نظیر یاران را این گونه به تصویر می کشد:
کانّی باصحابِ القائِمِ (ع) وَ قَد احاطوا بما بینَ الخافقینِ، فلیسَ مِن شی الا وَ هوَ مطیعٌ لهُم، حتی سباعُ الارضِ و سباعُ الطیرِ، یطلبُ رضاهم فی کلِّ شی؛ [۱۴].
گویی اصحاب حضرت قائم (ع) را با چشم خود می بینم که به آنچه در میان شرق و غرب جهان است احاطه کرده اند، چیزی در جهان نیست جز این که از آن ها فرمان می برند و خشنودی آنان را در هر چیزی طلب می کنند، حتی درندگان زمین و پرندگان آسمان.
در این حدیث بُعد دیگری از ابعاد عظمت و شرف یاران حضرت آشکار می شود.
۱۴ – امام صادق (ع) در مقام بیان هویت اصحاب خاص حضرت صاحب الزمان (ع) می فرمایند:
وَ مِنَ الکوفهِ اربَعَهَ عَشَرَ رَجُلاً؛ [۱۵].
چهارده تن از آنها اهل کوفه هستند.
۱۵ – در حدیث دیگری از امام زین العابدین (ع) روایت شده که پنجاه تن از آنها از اهل کوفه هستند. [۱۶].
۱۶ – و در حدیث دیگری نام و نام پدر ۱۴ تن یاران حضرت ولی عصر (ع) از اهل کوفه از امام صادق (ع) به صراحت آمده است. [۱۷].
۱۷ – آنگاه امام باقر (ع) توان روحی آنان را چنین شرح می دهد:
لَکَاَنّی انظرُ الیهم مُصعدینَ مِن نجفِ الکوفهِ ثلاثمائهٍ و بضعَهَ عَشَرَ رَجُلاً، کان قُلُوبَهُم زُبَرُ الحدیدِ، جبرئیلُ عن یمینِهِ و میکائیلُ عن یسارِهِ، یسیرُ الرعبُ امامَهُ شهراً وَ خَلفَهُ شَهراً؛ [۱۸].
گویی آنان را با چشم خود می بینم که از نجف کوفه بالا می روند، سیصد و ده و اندی نفر هستند، دل های آنها همانند قطعات آهن است، جبرئیل از سمت راست و میکائیل از سمت چپ آن حضرت حرکت می کند، از جلو و پشت سر او، رعب او به مسافت یک ماه در دلها می افتد.
۱۸ – در حدیث دیگری تشریح می کند که حضرت قائم (ع) هنگامی که ظهور می کند به «رحبه»ی کوفه تشریف می آورد، نقطه ای را نشان می دهد و دستور می دهد که آن جا را بکنند، از آنجا دوازده هزار زره، دوازده هزار شمشیر، و دوازده هزار کلاه خود بیرون می آورد، آنگاه دوازده هزار نفر از شیعیان را – از عرب و عجم – فرا می خواند و آن ادوات جنگی را به آنها می پوشاند. [۱۹].
۱۹ – در حدیث بسیار مفصلی امام صادق (ع) توضیح می دهد که وجود مقدس حضرت بقیه الله (ارواحنا فداه) پس از سیطره بر کل جهان، به سوی کوفه باز می گردد، قطعات شمش طلا از آسمان فرو می بارد، طلا و نقره و جواهرات در میان مردم توزیع می کند… و اعلام می کند که هر کس از یکی از شیعیان طلبی دارد به او مراجعه کند و طلب خود را دریافت نماید. [۲۰].
۲۰ – در حدیث دیگری در وصف آنان می فرماید:
قَد اثرَ السجودُ بجباهِهِم، لیوثٌ بالنهارِ، رهبانٌ باللیلِ، کأن قلوبَهُم زُبُرُ الحَدیدِ، یعطَی الرجُلُ مِنهُم قُوهَ اربَعینَ رَجُلاً؛ [۲۱].
گویی آنان را در پشت کوفه می بینم که… آثار سجده در پیشانی آنان آشکار است، آنها شیران روز و راهبان شب هستند، گویی دل های شان قطعات آهن می باشد، به هر یک از آنها نیروی چهل مرد داده می شود.
صفحات محدود مجله به پایان رسید و ما سخنان ناگفته و دُرهای ناسفتهِ فراوان پیرامون «پایتخت دولت کریمه» به ویژه در مورد اصلاحات و تغییراتی که از نظر اسلوب کشورداری انجام می یابد؛ داریم، که امیدواریم در فرصت دیگری در این زمینه بیانات دُرربار معصومان (علیهم السلام) را تقدیم نماییم.
به امید روزی که این پایتخت دولت جهان شمول خاندان اهلبیت در پهن دشت گیتی گسترده شود و همهِ انسانها از رنج ها، فشارها، ستم ها، تشویش ها، و اضطراب ها رهایی یافته، برای نخستین بار عطر حکومت حقّهِ مبتنی بر عدالت و آزادی واقعی را استشمام نموده، دیدگان رمدکشیده شان با دیدار آن جمال الهی منور گردد.
پاورقی
[۱] تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۲۵۳٫
[۲] غیبت نعمانی، ص ۳۱۶؛ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۳۲٫
[۳] الخرائج و الجرائح، ج ۲، ص ۹۱۲٫
[۴] الکافی، ج ۱، ص ۲۳۱؛ غیبت نعمانی، ص ۲۳۸؛ کمال الدین، ج ۲، ص ۶۷۰؛ منتخب الانوار المضیئه، ص ۱۹۹؛ گزیدهِ کفایه المهتدی، ص ۲۹۶؛ بحار الانوار، ج ۱۳، ص ۱۸۵؛ ج ۵۲، ص ۳۳۵ و ۳۵۱٫
[۵] تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۲۱۵؛ تفسیر الصافی، ج ۱، ص ۳۷۵؛ تفسیر البرهان، ج ۲، ص ۱۶۱٫
[۶] فیض کاشانی «فاروق» را چنین معنی کرده: «شاید منظور این باشد که آن حضرت با چیزی نازل می شود که به وسیلهِ آن بین حق و باطل فرق می گذارد» [الصافی: ۱/۳۷۵] ولی به این توجیه نیازی نیست، زیرا «فاروق» نام محلی در سرزمین نجف می باشد، چنان که در مورد سپاه سفیانی آمده است: «صد و سی هزار نفر به سوی کوفه می فرستد که در «رَوحا» و «فاروُق» فرود می آیند و شصت هزار نفرشان به سوی کوفه می روند…» [بحار: ۵۳/۸۳].
[۷] تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۲۱۴؛ تفسیر الصافی، ج ۱، ص ۳۷۵؛ تفسیر البرهان، ج ۲، ص ۱۶۱٫
[۸] کمال الدین، ج ۲، ص ۶۷۱؛ تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۲۱۴؛ تفسیر الصافی، ج ۱، ص ۳۷۵؛ منتخب الانوار المضیئه، ص ۱۹۸؛ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۲۶٫
[۹] دلائل الامامه، ص ۴۵۷٫
[۱۰] الارشاد، ج ۲، ص ۳۸۰؛ اعلام الوری، ج ۲، ص ۲۸۷؛ روضه الواعظین، ج ۲، ص ۲۶۴؛ الصراط المستقیم، ج ۲، ص ۲۵۰؛ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۳۷٫
[۱۱] کمال الدین، ج ۲، ص ۶۷۲؛ منتخب الا نوار المضیئه، ص ۱۹۸؛ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۶۷۲٫
[۱۲] کمال الدین، ج ۲، ص ۴۰۹؛ کفایه الاثر، ص ۲۹۶؛ اعلام الوری، ج ۲، ص ۲۵۳؛ کشف الغمه، ج ۲، ص ۵۲۸؛ بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۱۶۰٫
[۱۳] بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۱۰۴٫
[۱۴] کمال الدین، ج ۲، ص ۶۷۳؛ اثبات الهداه، ج ۳، ص ۴۹۴؛ بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۳۲۷؛ حلیه الابرار، ج ۵، ص ۴۱۷٫
[۱۵] دلائل الامامه، ص ۵۵۸؛ الملاحم و الفتن، ص ۲۰۲؛ المحجّه، ص ۲۸٫
[۱۶] بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۳۰۶٫
[۱۷] دلائل الامامه، ص ۵۷۳؛ المحجه، ص ۴۴٫
[۱۸] تفسیر العیاشی، ج ۲، ص ۱۹۷؛ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۴۳٫
[۱۹] الاختصاص، ص ۳۳۴؛ بحار الانوار، ج ۵۲، ۳۷۷٫
[۲۰] بحارالانوار، ج ۵۳، ص ۳۴٫
[۲۱] منتخب الانوار المضیئه، ص ۱۹۵؛ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۸۶٫
برگرفته از کتاب اماکن زیارتی منتسب به امام زمان(عج)در ایران و جهان نوشته آقای علی اکبر مهدی پور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *