دین اسلام، خاتم ادیان است

طبق صریح آیات قرآن کریم و روایات وارده از معصومین علیهم السلام دین مبین اسلام، دینی است ابدی و جاودانی که پروردگار
بزرگ عالمیان آن را در میان تمام ادیان آسمانی برگزیده، و عمرش را همدوش عمر عالم انسانی و حیات بشریّت قرار داده، و
احکام و قوانین آن را محکم و استوار نموده، و آن را خاتم ادیان معرفی نموده است. آیاتی که در این زمینه در قرآن کریم وارد
اِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ » : شده فراوان است که ما به ذکر نمونههایی از آنها اکتفا میکنیم. ۱ – در سوره آل عمران، آیه ۱۹ میفرماید
وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الاِسْلامِ دِیناً » : ۲ – و باز در همین سوره آل عمران، آیه ۸۵ میفرماید .« دین در پیشگاه خدا فقط اسلام است » .« اْلاِسْلامُ
هر کس به جز اسلام آیین دیگری را اختیار کند هرگز از او پذیرفته نمیشود و در » .« فَلَنْ یُقْبَلَ مِنهُ وَهُوَ فی الآخِرَهِ مِنَ الخاسِرِینَ
اَلْیَومَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیکُمْ نِعْمَتی وَرَضِ یْتُ لَکُمُ » : ۳ – در سوره مائده، آیه ۳ میفرماید .« آخرت از زیانکاران است
امروز، دین را برای شما تکمیل نمودم، و نعمتم را برای شما تمام کردم، و راضی شدم که برای همیشه اسلام دینتان » .« الاِسْلامَ دِیناً
وَما اُمِرُوا إلاّ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِ ینَ لَهُ الدِّین حُنَفاءَ وَ یُقیمُوا الصَّلاهَ وَیُؤتوا الزَّکاهَ وَذلِکَ » : ۴ – در سوره بیّنه، آیه ۵ میفرماید .« باشد
مشرکین – دستوری ندارند جز اینکه خدای را با نیّت پاک پرستش کنند، و از شرک به توحید بازگردند، و نماز -» .« دِینُ الْقَیِّمَۀ
چنانکه روشن است این آیات، دین مبین اسلام را دین خالص .« بخوانند، و زکات بدهند، و اینست آیین ثابت و پایدار و جاودان
پروردگار، و پابرجا ترین راه هدایت، و آیین استوار و زوال ناپذیر، اعلام نموده، و گرویدن به غیر از آن را تا انقراض جهان غیر
قابل قبول دانسته، و آن را تنها دین جامع و کامل و مورد رضای خدا و خاتم تمام ادیان الهی، و کمال و بلوغ دیانت و تمام نعمت
معرفی فرموده است که احکام و قوانین آسمانی آن، چنان محکم و استوار است که ابدی و جاودانی و تا روز قیامت ثابت و
پابرجاست، و هر کس غیر از آن، دین دیگری را اختیار کند نه تنها از او پذیرفته نمیشود، بلکه در برابر آن مجازات هم خواهد
کفایت میکند؛ ولی در عین حال، باید توجّه داشت که « خاتمیّت اسلام » گردید. به هر حال، هر چند که آیات یاد شده برای اثبات
دلیل خاتمیّت اسلام منحصر به آنها نیست؛ زیرا هم آیات دیگری در قرآن وجود دارد که به این معنی اشاره میکند، و هم روایات
فراوانی از پیشوایان معصوم علیهم السلام رسیده است که به ابدیّت و جاودانگی اسلام تصریح مینماید. اینک به چند نمونه از
و تفسیر قرطبی، و صحیح « مجمع البیان » روایاتی که در این مورد میآوریم، توجّه فرمایید: ۱ – در تفسیر کبیر فخر رازی، و تفسیر
قیام و نهضت من و » (۶۵۲).« بُعِثْتُ أنْا وَالسَّاعَۀُ کَهاتَین » : بخاری، در حدیث معروفی از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است که فرمود
این جمله کنایه از این است که عمر شریعت آن حضرت با عمر جهان یکسان .« رستاخیز مانند دو انگشت دست با هم برابر است
است، یعنی دین او ابدی و جاودانی است و بعد از شریعت اسلام، شریعتی نخواهد آمد. ۲ – در حدیث معروف دیگر از آن حضرت
حلال من – برای همیشه – تا روز » (۶۵۳).« حَلالِی حَلالٌ إلی یَومِ القِیامَۀِ، و حَرامی حَرامٌ إلی یَومِ القِیامَۀِ » : نقل شده است که فرمود
این تعبیر نیز بیانگر ادامه شریعت اسلام تا پایان جهان .« قیامت حلال است، و حرام من – برای همیشه – تا روز قیامت حرام است
ضمن خطبهای به ابدیّت اسلام و جاودانگی آن تصریح نموده و « نهج البلاغه » میباشد. ۳ – امیرمؤمنان علی علیه السلام در
ثُمَّ إنَّ هذَا الإسْلامَ دِینُ اللَّهَ الَّذِی اصْ طَفاه لِنَفْسِهِ، وَاصْ طَنَعَهُ عَلی عَیْنِهِ، وَأصفاهُ خِیَرَهَ خَلْقِهِ، وَأقامَ دَعائِمَهُ عَلی مَحَبّتهِ، أَذَّلَ » : میفرماید
الَأدْیانَ بِعِزَّتِهِ، وَوَضَعَ المِلَلَ بِرَفْعِهِ، وأهانَ أعْدائَهُ بِکَرامَتِهِ، وَخَ ذَلَ مُحادِّیهِ بِنَصْ رِهِ، وَهَدَمَ أرْکان الضَّلالَۀِ برُکْنِهِ … ثُمَّ جَعَلَهُ لَا انْفِصامَ
صفحه ۱۶۸ از ۲۱۴
لِعُرْوَتِهِ، وَلا فَکَّ لِحَلْقَتِهِ، وَلا انهِدام لِأساسِهِ، وَلا زَوالَ لِدَعائِمِهِ، وَلا انْقِلاع لِشَجَرَتِهِ، وَلَا انْقِطاعَ لِمُدَّتِهِ، وَلا عَفاءَ لِشرائعِهِ، وَلا جَذّ
این اسلام، دین خداست، و آیینی است که پروردگار بزرگ آن را در میان ادیان برای خود برگزیده، و آن را » (۶۵۴ …) « لِفُرُوعِهِ
با نظر عنایت خویش به وجود آورده، و برای تبلیغ آن بهترین آفریدگان خود – حضرت محمّد صلی الله علیه وآله وسلم – را اختیار
نموده، و ستون هایش را بر اساس دوستی و محبّت خویش بنا نهاده است. با عزّت بخشیدن به اسلام ادیان دیگر را خوار و ذلیل
نموده، و با برتری دادن به اسلام دیگر ملّتها را پست و حقیر شمرده، و با عظمت دادن به اسلام دشمنان را کوچک و بی اعتبار
گردانیده، و با یاری دادن به اسلام مخالفان را زبون ساخته، و با استوار ساختن اسلام پایههای گمراهی را ویران کرده است. اساس
اسلام را آنچنان محکم و استوار نموده که نه دستاویز آن از هم میگسلد، و نه رشته ارتباطش از هم باز میشود، نه اساس آن
منهدم میگردد، و نه پایههایش فرو میریزد، نه درخت تنومندش از ریشه بیرون میآید و نه مدّتش پایان میپذیرد، نه احکام و
از امام صادق علیه السلام « کافی » ۵ – در حدیث دیگری که در همان کتاب .« قوانینش از بین میرود و نه شاخه هایش کنده میشود
حَلالُ محمّد صلی الله علیه وآله وسلم حَلالٌ أبَداً إلی یَومِ القِیامَۀِ، وَ حَرامُهُ حَرامٌ أبَداً إلی یَوم » : نقل شده، چنین آمده است که فرمود
حلال محمّد صلی الله علیه وآله وسلم – برای همیشه – تا روز قیامت حلال است، و » (۶۵۵).« القِیامَۀِ، لا یَکُونُ غَیْرُهُ وَ لا یجی غَیْرُهُ
۶۵۶ ) آنچه تا اینجا مورد بحث و ).« حرام او – برای همیشه – تا روز قیامت حرام است، غیر آن نخواهد بود و غیر از او نخواهد آمد
بررسی قرار گرفت، مسأله خاتمیّت اسلام از دیدگاه قرآن و روایات اسلامی بود که به روشنی گواهی میدادند که دین، انحصار به
دارد، و پس از آمدن اسلام، دین و شریعتی نخواهد آمد، و هر کسی دین و آیین دیگری برای خود اختیار کند از او پذیرفته « اسلام »
نخواهد شد. با توجّه به آن چه گذشت به این نتیجه میرسیم که: ۱ – دین، در پیشگاه خدا اسلام است، و اسلام، دین حق، دین
خدا، دین توحید، دین همه پیامبران، و دین جامعه جهانی، و دین تمام بشریّت است، و پس از اسلام، هیچ دین و آیینی از کسی
پذیرفته نمیشود. ۲ – رسالت رسول گرامی اسلام جهانی و همگانی است، و پیامبر اکرم برای هدایت و راهنمایی همه جهانیان
مبعوث شده است. ۳ – قرآن کریم، قانون اساسی اسلام، و تنها کتابی است که تمام ابعاد زندگی انسان را مطرح نموده، و برای
سعادت افراد بشر و همه انسانها آمده است. ۴ – امامت و رهبری نیز که یک بُعد آن، زمامداری، تنظیم و تدبیر امور جامعه است،
به همه اقشار ملّت و جامعه تعلّق دارد چنانکه خداوند در قرآن کریم در مورد امامت « امام » پیشوایی و رهبری همه مردم است که
از آنچه تا .« من تو را امام – و پیشوای – همه مردم قرار دادم » (۶۵۷).« اِنِّی جاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِماماً » : حضرت ابراهیم علیه السلام میفرماید
با آن تعلیمات، تشریعات، و قوانین جامع و کاملش – که از لحاظ جهان بینی « اسلام » : اینجا گفته شد، این نتیجه به دست میآید که
و جهانداری و تأمین احتیاجات فردی، اجتماعی، مادی و معنوی برای سعادت و خوشبختی بشریّت آمده، و در تمام مراحل زندگی
و در همه زمانها، با تمام ترقی و پیشرفت و تکامل عقل و علم قابل تطبیق است – ناچار باید به یک حکومت متّحد جهانی و نظام
عادلانه اسلام منتهی گردد که محور تمام امور در آن حکومت و نظام، خدا، احکام خدا، و تعالیم عالیه اسلام باشد. بنابر این، جای
هیچگونه شکّ و تردید نیست که تأسیس حکومت واحد جهانی و ظهور, مبارک حضرت مهدی علیه السلام با وحدت جامعه و
جهانی شدن اسلام ارتباط کامل دارد، و برای اتمام نویدهای قرآن کریم، ظهور حضرت مهدی علیه السلام یک امر حتمی و لازم
است، چه آن که بدون تحقّق وعدههای قرآن و ظهور, حضرت صاحب الزمان علیه السلام اسلام ناتمام است، و آن گونه که باید،
رسالت جهانی خود را ایفا ننموده است.
برگرفته از کتاب ظهور حضرت مهدی علیه السلام از دیدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان نوشته: اسدالله هاشمی شهیدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *