اعتراف دانشمندان به لزوم حکومت جهانی – کانت، فیلسوف مشهور آلمانی

ایجاد نظم جهانی، منوط به وضع یک قانون جهانی است. این همان است که مذاهب آن را خواستهاند، و این همان است که »
پیامبران از دورانی بس کهن، برای تحقّق بخشیدن به آن بپا خاستند و خروش ها برآوردند، و بدینگونه خواستند روشنگر تاریکیها
۷۰۶ ) آری! امروز موجی گسترده در جهان پدید آمده، و روانشناسان و دانشمندان از راههای نجات بشر، بازگشت انسان به ).« باشند
خویشتن و حکومت واحد جهانی سخن میگویند و معتقدند که اوضاع کنونی جهان قابل دوام نیست، و امروز جهان بشریّت بر سر
نشان « تشکیل حکومت واحد جهانی » و « بازگشت به معنویّت » دو راهی مرگ و حیات قرار گرفته است. توجّه خاصّ دانشمندان به
دهنده این واقعیّت است که آنها از مشعل داران دانش و علوم مادّی و پیشقراولان تمدّن کنونی و حکومتهای فعلی جهان مأیوس
شده، و دیگر اُمیدی ندارند که منادیان آزادی و مدّعیان دروغین بشر دوستی، محرومان و مستضعفان جهان را از زیر چکمه ابر
جنایتکاران تاریخ رهایی بخشند. این موج خروشان که پس از نومیدی کامل از پیشقراولان علوم مادّی و تمدّن کنونی و
حکومتهای فعلی جهان، از روی آگاهی و توجّه به خطرات تمدّن صنعتی پدید آمده، و دانشمندان و اندیشمندان خیر خواه جهان را
با اقامه دلیل و برهان، با محرومان و مستضعفان و دردمندان جهان هم آواز و هم صدا ساخته و میرود تا قافله بشری را به سوی
معنویّات سوق داده، تا آنها برای سعادت و خوشبختی خود از راهنماییها و رهنمودهای پیشوایان آسمانی بهره جویند، حرکت پر
برکتی است که نسل امروز را به سوی راه راست رهنمون میشود و آنها را از گم شدن در تاریکیهای ضلالت، جهالت و گمراهی
رهایی میبخشد و زمینه پذیرش افکار عمومی را برای ظهور, یکتا مصلح جهانی نوید میدهد. نا گفته نماند که هدف ما از نقل
صفحه ۱۸۲ از ۲۱۴
نظریّات دانشمندان این نیست که بگوییم، آن حکومت واحد جهانی که این آقایان میگویند و لزوم آن را گوشزد مینمایند،
درست همان حکومت واحد جهانی اسلامی است که مسلمانان و بخصوص شیعیان بدان عقیده دارند؛ زیرا آن حکومت متّحد
جهانی که بیشتر این آقایان بدان اشاره دارند، نه بوجود خواهد آمد، و نه اگر بوجود آید ضامن اجرایی خواهد داشت، و به فرض
محال، اگر هم چنین حکومتی روزی در جهان تأسیس شود مانند همین سازمانها و مجامع بین المللی فعلی بی اثر و بی خاصیّت
خواهد بود. آنچه ما میخواهیم بگوییم این است که، به طور کلّی افکار دانشمندان و اندیشمندان جهان نیز – که از خطرات بمبهای
هستهای و اتمی اطلاع دارند – با نظرات اسلام و تمایلات فطری بشر مطابقت دارد، و آنچه این دانشمندان در باره حکومت واحد
جهانی ابراز داشتهاند، از یک سو با عقیده مسلمانان و شیعیان مطابق است، و از سوی دیگر، نشان میدهد که چگونه دنیای امروز
خود به خود و آهسته آهسته به سوی هدفهای اسلام گام برمیدارد، و خود را برای پذیرش حکومت جهانی اسلام و ظهور, آن یگانه
مصلح الهی و موعود آسمانی آماده میسازد. با توجّه به نکات یاد شده، به این نتیجه میرسیم که: در شرایطی که اصول حاکم بر
اجتماعات و خلق و خوی انسانها مسیری جدا از فطرت و طبیعت انسانی گرفته و راه و رسم حاکم بر روزگار، راه و روش شیطان و
هوسهای نفسانی است و پایه ای که شالوده اجتماعِ اسیر و در بند و مقهور شهوات بر آن استوار است، شالوده ای شرک آلود و
مبتنی بر ضدّ ارزشهای الهی و فطری است، طبیعی است که خروج از این نظام، با یک جهش سریع و انقلاب همه جانبه و دگرگونی
اساسی همراه خواهد بود. آری! در دنیای مادّی امروز که خود پرستی، سود جویی و هوسرانی، هدف اکثریّت مردم شناخته شده و
حقّ و فضیلت، عدل و انصاف و شرافت و بزرگواری مورد بی اعتنایی قرار گرفته، و اخلاق و معنویّت از میان جامعه بشری رخت بر
بسته، و پیروزیهای علمی و فنّی آنچنان بشر امروز را مجذوب و مسحور جهان طبیعت ساخته است که جهان آفرین را فراموش
نموده، معارف الهی را پشت سر انداخته، و خود را از ایده و عقیده رها ساخته، و راه عصیان و طغیان در پیش گرفته، و در راه
شیطان گام نهاده است، وجود پیشوایی عادل و رهبری الهی و آسمانی لازم است که با قدرتی بی نظیر و برنامهای بیبدیل بیاید، و با
نیروی لایزال الهی سراسر زمین را از لوث وجود ستمگران پاک سازد، و جنایتکاران و طغیانگران را از پهنه گیتی بر دارد، جامعه را
از فساد و تباهی نجات بخشد، بشر را از چنگال ظلم و ستم برهاند، عدالت را در سرتاسر جهان بگستراند، ارزشهای انسانی را در
جامعه حاکم سازد، و این نسل پرخاشگر را – که از اخلاق و معنویّت گریزانند – به سوی خدا باز گرداند، ریشه کفر و الحاد را
بسوزاند، آرامش و آسایش را در جهان حکمفرما سازد، و نشانی از تاریکی و تیرگی ظلم و جهل باقی نگذارد، و همگان در طاعت
و بندگی خدا در آیند، و جز خدا را نپرستند، و جز تقوا و فضیلت و پاکی از کسی دیده نشود، و کسی از کسی نترسد و نهراسد. به
هر حال، بررسی نظام خلقت، قانون تکامل، ضرورتهای اجتماعی، خواستهای فطری و طبیعی، عشق به صلح و عدالت و نویدهای
کتابهای آسمانی، همه و همه نشان میدهند که اوضاع کنونی جهان قابل دوام نیست و سرانجام، آیندهای درخشان در پیش است، و
در آیندهای نه چندان دور، چهره زشت و نا زیبای جهان کنونی دگرگون خواهد شد، و بشریّت از چنگال ظلم و ستم خواهد رهید،
و فساد و بیدینی و بیعدالتی از ریشه و بن خواهد خشکید، و در سرتاسر جهان پرچم توحید و یکتا پرستی به اهتزاز در خواهد
آمد، و دنیا پر از عدل و داد خواهد شد. این تذکر لازم است که در گذشته، با آیات و روایات و نویدهای کتب مقدّس، روشن شد
که مصلح موعود، از نسل پیامبر اسلام و نامش مهدی است. در اینجا بی مناسبت نیست به این نکته اشاره کنیم که علاوه بر روایات
اسلامی، در پیشگوییهای برخی از کاهنان و غیب گویان نیز به مسأله ظهور حضرت مهدی علیه السلام و تشکیل حکومت واحد
جهانی به وسیله آن یگانه مصلح غیبی، و جهانی شدن اسلام اشاره شده است. اینک به عنوان نمونه، گفتار یکی از مشهورترین غیب
گویان تاریخ را برای خوانندگان عزیز نقل میکنیم.
برگرفته از کتاب ظهور حضرت مهدی علیه السلام از دیدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان نوشته: اسدالله هاشمی شهیدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *