اصحاب امام مهدی و صفتشان

(۲) ۱- (حدیث کرد ما را محمد بن همام او گفت: حدیث کرد ما را حمید بن زیاد کوفی او گفت: حدیث کرد ما را محمد بن علی بن غالب از یحیی بن علیم و او از ابی جمیله مفضل بن صالح و او از جابر که گفت):
حدیث کرد مرا کسی که مسیب بن نجبه را دیده بود که گفت: مردی بهمراه مردی دیگر که او را ابن السوداء میگفتند بنزد امیر المومنین علیه السلام آمد، و عرض کرد: یا امیر المومنین این شخص بخدا و رسولش دروغ میبندد و شما را هم شاهد میگیرد. امیر المومنین علیه السلام فرمود خیلی عریض و طویل سخن گفته چه میگوید؟
ترجمه الغیبه للنعمانی ،متن،ص:۳۶۷
گفت: سخن از سپاه غضب میگوید. فرمود: دست از این مرد بردار آنان گروهی هستند که در آخر زمان میآیند.
و از هر قبیلهای یک مرد و دو مرد و سه مرد تا به نه میرسد بخدا قسم که من فرماندهشان را بنام میشناسم و جایی را که فرود میآیند سپس برخاست و میفرمود:
باقری، باقری، باقری سپس فرمود: آن مردی است از ذریه من که حدیث را با ویژگی خاصی خواهد شکافت.
(۱) ۲- (خبر داد ما را علی بن الحسین مسعودی او گفت: حدیث کرد ما را محمد بن یحیی عطار در قم او گفت: حدیث کرد ما را محمد بن حسان رازی او گفت:
حدیث کرد ما را محمد بن علی کوفی از عبد الرحمن بن ابی حماد و او از یعقوب ابن عبد اللَه اشعری «۱» و او از عتیبه بن سعد [ان] بن یزید و او از احنف بن قیس که گفت):
بمنظور کاری که با علی علیه السلام داشتم بخدمتش رسیدم که ابن کواء و شبث بن ربعی آمدند و اجازه ملاقات خواستند علی علیه السلام مرا فرمود: اگر مایلی بآنان اجازه بده زیرا حق تقدم با تو است.
گوید: عرض کردم: یا امیر المومنین اجازهشان بفرمائید چون داخل شدند فرمود: چه شما را وادار کرد که در حروراء بر من خروج کنید؟ گفتند: دوست داشتیم که ما از «۲» [سپاه] غضب باشیم. فرمود: وای بر شما آیا در حکومت من
______________________________
(۱) عبد الرحمن بن ابی حماد کوفی بقم منتقل شد و آنجا سکونت گزید و هم او است صاحب خانه احمد بن محمد بن خالد برقی و در حدیث ضعیف است و کتابی هم دارد و یعقوب ابن عبد اللَه بن سعد بن مالک بن هانی بن عامر بن ابی عامر اشعری ابو الحسن قمی در نزد طبرانی و ابن حیان ثقه است و ابو نعیم اصفهانی گوید جریر بن عبد الحمید چون او را میدید میگفت: این مومن آل فرعون است (به تهذیب التهذیب مراجعه شود) و عنوان عتیبه بن سعد یا سعدان را جایی ندیدم و در بعضی از نسخهها عیینه است که او را نیز جایی نیافتم.
(۲) در بحار است (که ما دوست داشتیم که تو از غضب باشی) و در بعضی از نسخهها کلمه (سپاه) پیش از (غضب) اضافه شده است.
ترجمه الغیبه للنعمانی ،متن،ص:۳۶۸
خشمی وجود دارد؟ آیا خشم بوجود میآید تا آنگاه که چنین و چنان گرفتاری پیش آید؟ سپس از قبیلهها همچون پارههای ابر پائیز که بهم میپیوندند گرد آیند ما بین یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت و نه و ده.
(۱) ۳- (خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعید بن عقده او گفت: حدیث کرد ما را علی بن حسن تیملی او گفت: حدیث کرد ما را حسن و محمد فرزندان علی ابن یوسف و آنان از سعدان بن مسلم و او از مردی و او از مفضل بن عمر که گفت):
ابو عبد اللَه (امام صادق) علیه السلام فرمود: هنگامی که امام اذن داده شد خدای را بنام عبرانیاش میخواند پس یارانش سیصد و سیزده نفر برای او آماده میشوند.
آنان پرچمدارانند بعضی از آنان شبانگاه از بسترش نیست میشود و بامداد در مکه است و بعضی از آنان که بنام خود و پدرش و خصوصیات و نسبش معروف است دیده میشود که روز روشن در میان ابر حرکت میکند.
عرض کردم: فدایت شوم کدامیک از اینان ایمانشان مهمتر است؟ فرمود:
کسی که در میان ابر بروز حرکت میکند و همگی آنان یکباره- از میان مردم- گم میشوند و این آیه در باره آنان نازل شده است: اَیْنَ ما تَکُونُوا یَاْتِ بِکُمُ اللَهُ جَمِیعاً البقره: ۱۴۸ هر جا که باشید خداوند همگی شما را میآورد.
(۲) ۴- (خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد اللَه بن یونس او گفت: حدیث کرد ما را محمد بن جعفر قرشی او گفت: حدیث کرد ما را محمد بن حسین بن ابی الخطاب از محمد بن سنان و او از ضریس و او از ابی خالد کابلی و او از):
علی بن الحسین (امام چهارم) و یا از محمد بن علی (امام باقر) علیهما السلام که فرمود: گمشدگان گروهی هستند که از بسترهایشان گم میشوند و صبح در مکه خواهند بود و آنست قول خدای عز و جل: اَیْنَ ما تَکُونُوا یَاْتِ بِکُمُ اللَهُ جَمِیعاً و آنان یاران قائمند.
ترجمه الغیبه للنعمانی ،متن،ص:۳۶۹
(۱) ۵- (حدیث کرد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذه باهلی او گفت: حدیث کرد ما را ابراهیم بن اسحاق نهاوندی در نهاوند بسال دویست و هفتاد و سه او گفت:
حدیث کرد ما را عبد اللَه بن حماد انصاری بسال دویست و بیست و نه از عبد اللَه بن بکیر و او از ابان بن تغلب که گفت):
بهمراه جعفر بن محمد علیهما السلام در مکه در مسجد بودم و آن حضرت دست مرا گرفته بود فرمود: ای ابان در آینده خداوند سیصد و سیزده نفر در این مسجد شما فرا خواهد آورد که اهل آن میدانند که هنوز پدرانشان و نه اجدادشان آفریده نشدهاند همگی شمشیر بر کمر و بر هر شمشیر نام آن مرد و نام پدرش و خصوصیاتش و نسبش نوشته شده است سپس دستور میدهد تا کسی بآواز بلند اعلام کند که این همان مهدی است که مانند داود و سلیمان قضاوت میکند و گواهی برای قضاوت نمیطلبد.
(۲) ۶- (خبر داد ما را علی بن احمد از عبید اللَه بن موسی علوی و او از هارون ابن مسلم کاتب که در سر من رای حدیث میگفت «۱» از مسعده بن صدقه و او از عبد الحمید طائی «۲» و او از محمد بن مسلم و او از):
______________________________
(۱) هارون بن مسلم بن سعدان اصلا کوفی بود و بعد منتقل ببصره شد و سپس ببغداد آمد و گاهی هم در سامرا منزل میگرفت و خطیب در باره او باشتباه افتاده و در تاریخ بغداد ج ۱۴ ص ۲۳ گفته است که او اهل سامرا بود و سبب اشتباهش روایتی است که آن را مسندا روایت کرده از ابی الحسین عبرتائی که او گفت: حدیث کرد مرا هارون بن مسلم بن سعدان در سر من رای بسال دویست و چهل از مسعده بن صدقه عبدی که او گفت شنیدم ابا عبد اللَه جعفر بن محمد علیه السلام حدیث میکرد از پدرش و او از جدش و او از پدرش و او از جدش علی علیهم السلام که فرمود رسول خدا صلی اللَه علیه و آله و سلم فرمود: (المجالس بالامانه- تا آخر حدیث).
و اما مسعده بن صدقه مذهب سنیان دارد و بتری است و کتابهائی دارد و هارون بن مسلم از او روایت میکند.
(۲) عبد الحمید بن عواض طائی از اهل کوفه است و از اصحاب صادقین علیهما السلام است و اوثقه است رشید او را کشت و در بعضی از نسخهها (عبد الحمید طویل) نوشته شده است که اشتباه است.
ترجمه الغیبه للنعمانی ،متن،ص:۳۷۰
ابی جعفر (امام باقر) علیه السلام در بیان آیه شریفه اَمَنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَ إِذا دَعاهُ- النمل: ۶۲ (آیا چه کسی پاسخگوی بیچاره است هنگامی که او را میخواند) فرمود: در باره قائم علیه السلام نازل شده است و جبرئیل علیه السلام بصورت پرنده سفیدی بر ناودان کعبه نشسته باشد و نخستین نفر از خلق خدا است که او را بیعت میکند آنگاه آن سیصد و سیزده نفر بیعت میکنند پس هر کس که گرفتار راهپیمائی باشد در آن ساعت میرسد و هر کس [که گرفتار براه رفتن نباشد] از بسترش مفقود میشود و امیر المومنین بهمین اشاره میکند آنجا که میفرماید (آن گمشدهگان از بسترهایشان) و خدای عز و جل همین را میفرماید فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ اَیْنَ ما تَکُونُوا یَاْتِ بِکُمُ اللَهُ جَمِیعاً و فرمود: خیرات یعنی ولایت ما اهل بیت.
(۱) ۷- (خبر داد ما را علی بن الحسین او گفت: حدیث کرد ما را محمد بن یحیی عطار او گفت: حدیث کرد ما را محمد بن حسان رازی از محمد بن علی کوفی و او از اسماعیل بن مهران و او از محمد بن ابی حمزه و او از ابان بن تغلب و او از):
ابی عبد اللَه (امام صادق) علیه السلام که آن حضرت فرمود: در آینده خداوند سیصد و سیزده [مرد] بمسجد [ی در] مکه مبعوث خواهد کرد که اهل مکه میدانند که آنان از پدرانشان و نیاکانشان متولد نشدهاند، بر آنان شمشیرهائی است که هزار کلمه بر آن نوشته شده و هر کلمهای کلید هزار کلمه است و خداوند باد را مامور میکند که از هر بیابانی بگوید: این همان مهدی است که بحکم داود حکم میکند و گواهی نمیطلبد.
(۲) ۸- (خبر داد ما را احمد بن هوذه ابو سلیمان او گفت: حدیث کرد مرا ابراهیم ابن اسحاق نهاوندی از عبد اللَه بن حماد انصاری و او از ابی الجارود و او از):
ابی جعفر امام باقر علیه السلام که فرمود: یاران قائم سیصد و سیزده مرد از فرزندان عجم خواهند بود که بعضی از آنان بروز در میان ابر حمل میشود و بنام خود و بنام پدرش و نسبش و خصوصیاتش معروف است و بعضی از آنان در بسترش
ترجمه الغیبه للنعمانی ،متن،ص:۳۷۱
بخواب باشد که بمکهاش دیدار کند بدون قرار وقت قبلی. «۱»
(۱) ۹- (حدیث کرد ما را علی بن الحسین او گفت: حدیث کرد ما را محمد بن یحیی از محمد بن حسان رازی و او از محمد بن علی کوفی و او از علی بن حکم و او از علی بن ابی حمزه و او از ابی بصیر و او از):
ابی جعفر امام باقر علیهما السلام اینکه قائم علیه السلام در میان گروهی بشماره اهل بدر سیصد و سیزده مرد از ثنیه ذی طوی سرازیر میشود تا آنکه پشت خود را بحجر الاسود تکیه میدهد (و پرچم پیروز) را باهتزاز در میآورد.
علی بن ابی حمزه گوید: این را بابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام نقل کردم فرمود: (کتاب منشور است) «۲» (۲) ۱۰- (خبر داد ما را علی بن الحسین او گفت: حدیث کرد ما را محمد بن یحیی عطار از محمد بن حسان رازی و او از محمد بن علی صیرفی و او از عبد الرحمن بن ابی هاشم و او از عمرو بن ابی المقدام و او از عمران [بن ظبیان] و او از ابی تحیی حکیم بن سعد «۳» که او گفت):
شنیدم علی علیه السلام میفرمود: یاران قائم همگی جوانند پیرمرد در میانشان نیست مگر باندازه سرمه در چشم یا بقدر نمک در میان توشه راه و در توشه راه کمتر از هر چیز نمک است.
______________________________
(۱) در بعضی از نسخهها است که (در بسترش بخواب باشد که در مکه دیده میشود) و در بعضی از نسخهها: (بدون قرار قبلی بمکهاش میرسانند).
(۲) علامه مجلسی گوید: یعنی این در کتاب منشور ثبت شده است و یا آنکه کتاب منشور با او است و یا آنکه پرچم کتاب منشور است.
(۳) عمران بن ظبیان حنفی کوفی را ابن حبان در ثقات آورده است او از ابی تحیی- با تاء- حکیم بن سعد- بضم حاء بصیغه تصغیر- حنفی کوفی- عجلی گوید: اوثقه است و ابن حیان او را نیز او را نیز از ثقات شمرده است (تهذیب التهذیب).
ترجمه الغیبه للنعمانی ،متن،ص:۳۷۲
(۱) ۱۱- (خبر داد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذه او گفت: حدیث کرد ما را ابراهیم بن اسحاق نهاوندی او گفت: حدیث کرد ما را عبد اللَه بن حماد انصاری از علی بن ابی حمزه که گفت):
ابو عبد اللَه جعفر بن محمد علیه السلام فرمود: در آن میان که جوانان شیعه بر پشت بامهای خودشان بخوابند در یک شب بدون قرار وقت قبلی [بصاحبشان] میرسند و صبح در مکه خواهند بود.
(۲) ۱۲- (خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعید ابن عقده او گفت: حدیث کرد ما را علی بن حسن بن فضال او گفت: حدیث کرد ما را محمد بن حمزه و محمد بن سعید و آن دو گفتند: حدیث کرد ما را حماد بن عثمان از سلیمان بن هارون عجلی که گفت):
شنیدم ابا عبد اللَه (امام صادق) علیه السلام میفرمود: همانا صاحب این امر یارانش برای او نگهداری شده که اگر همه مردم از میان بروند خداوند یاران او را باو میرساند و آنانند کسانی که خدای عز و جل فرمود: فَإِنْ یَکْفُرْ بِها هوُلاءِ فَقَدْ وَکَلْنا بِها قَوْماً لَیْسُوا بِها بِکافِرِینَ- الانعام: ۷۹ (اگر اینان بآن کافر بشوند پس بتحقیق که ما موکل کردهایم بآن گروهی را که بآن کافر نیستند) و آنانند کسانی که خدای در باره آنان میفرماید فَسَوْفَ یَاْتِی اللَهُ بِقَوْمٍ یُحِبُهُمْ وَ یُحِبُونَهُ اَذِلَهٍ عَلَی الْمُوْمِنِینَ اَعِزَهٍ عَلَی الْکافِرِینَ- المائده: ۵۴ (خداوند گروهی را خواهد آورد که آنان را دوست میدارد و آنان خدا را دوست میدارند و در برابر مومنین ذلیل و فروتناند ولی در مقابل کافرین عزیز و سرافراز).
(۳) ۱۳- (حدیث کرد ما را علی بن الحسین او گفت: حدیث کرد ما را محمد بن یحیی عطار از محمد بن حسان رازی و او از محمد بن علی کوفی که گفت: حدیث کرد ما را عبد الرحمن بن ابی هاشم از علی بن ابی حمزه و او از ابی بصیر و او از):
ابی عبد اللَه (امام صادق) علیه السلام که فرمود: یاران طالوت به رودی آزمایش
ترجمه الغیبه للنعمانی ،متن،ص:۳۷۳
شدند که خداوند فرمود: (بزودی شما را برودی مبتلا خواهیم کرد) «۱» و یاران قائم علیه السلام نیز بمانند آن آزمایش خواهند شد.
برگزیده از کتاب ترجمه و متن غیبت نعمانی نوشته آقای محمد بن ابراهیم النعمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *