• خواستگاه انتظار مصلح جهانی منشأ و خاستگاه انتظار ظهور «نجات دهنده بزرگ» را مى‏توان در گزینه‏هاى زیر تحلیل و تبیین کرد : یک. نداى فطرت و طبیعت ذات بشر چشم […]
  • پس برداشت واقعی انتظار، فراهم آوردن زمینه های ظهور از طریق ظلم ستیزی به مقدار توان و نیز آمادگی برای ظهور حکومت است که نشانگر سازندگی انتظار می باشد. در […]
  • اى قائم بر حق از تو قائمهستِ همه ما ز حقّ تو قائم اى مهدى مهد ران فرشتهجسمت ز بهشت شد سِرِشته تو پادشه جهان مائى در غیب و عیان […]